Informace o zpracování osobních údajů společností Kupujeme-Auta s.r.o.

V tomto dokument shrnujeme obecné informace a zásady zpracovávání osobních údajů společností Kupujeme-Auta s.r.o., se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, IČO: 04064771 („správce“). Zpracování osobních údajů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Při zpracovávání osobních údajů si zakládáme na tom, aby zpracovávání probíhalo v souladu se zákonem, odpovídalo zásadám zpracování stanovených v GDPR a transparentně jsme o zpracování informovali.

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údajeSprávce: Kupujeme-Auta s.r.o.

IČO: 04064771

Se sídlem: Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn C 241902

Můžete nás kontaktovat na naší adrese: Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 případně na e-mailu gdpr@kupujeme-auta.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů správcem

Osobní údaje zpracováváme obecně pro tyto účely:

 1. uzavírání smluvních vztahů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a plnění povinností plynoucích ze smluvních vztahů;
 2. řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky a další marketingové účely, včetně přímého marketingu;
 3. poskytování produktů a služeb a jejich zkvalitňování;
 4. daňové a účetní účely a plnění dalších zákonných povinností;
 5. prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu.

Právní základy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zakládáme na následujících právních základech:

 1. plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - např. realizace jednotlivých obchodů a poskytování služeb, řízení vztahů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci;
 2. plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - např. archivační, daňové a účetní účely, identifikace zákazníků a dodavatelů; vedení mzdové agendy zaměstnanců;
 3. ochrana našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - např. zasílání marketingové komunikace, průzkum zákaznické spokojenosti a výzkumné činnosti, zpracování osobních údajů souvisejících s vozidly, u kterých nedošlo k uskutečněnému obchodu;
 4. souhlas udělený dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - např. zpracování cookies, zasílání marketingové komunikace, o jejíž zasílání nás subjekt údajů požádal, zpracování dynamického biometrického podpisu v rámci elektronické kontraktace.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V rámci činností zpracování osobních údajů uchováváme tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, údaje o identifikačním průkazu (v rámci procesu identifikace a kontroly zákazníka), kontaktní údaje (e-mail, telefon), platební údaje, údaje o naší vzájemné komunikaci se subjektem údajů, údaje o uzavřených smlouvách, údaje o exekuci a insolvenci, údaje o poskytnutých oprávněních k zastupování, údaje související s vozidly.

Způsob získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme následujícími způsoby:

 1. přímo od subjektu údajů - tak tomu je v případě, že údaje získáváme v rámci kontrakčního procesu, přímou komunikací, vyplněním našich dotazníků a žádostí subjektu údajů;
 2. od třetích stran - od zástupců subjektů údajů, našich dodavatelů, z veřejných rejstříků a evidencí či jiných veřejných zdrojů jako jsou sociální sítě a další internetové zdroje.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů smluvním nebo zákonným požadavkem (např. poskytnutí identifikačních údajů, identifikačních dokladů, platebních údajů a údajů o vozidle), je důsledkem odmítnutí poskytnout takové údaje nemožnost uzavřít smluvní vztah. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné a jejich neposkytnutí nemá pro subjekt údajů negativní důsledky.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, resp. po dobu nezbytně nutnou ke splnění smluvních povinností, ochraně oprávněných zájmů nebo po dobu, po kterou máme uloženu zákonnou povinnost údaje zpracovávat nebo poskytnutý souhlas s jejich zpracováním. Konkrétní doba uchování osobních údajů vždy závisí na následujících faktorech:

 1. typ zpracovávaných údajů;
 2. účel zpracování údajů;
 3. právní základ zpracování osobních údajů - (např. u marketingové komunikace, kterou zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu nebo výslovné žádosti subjektu údajů, dochází ke zpracování až do okamžiku, kdy subjekt údajů odvolá souhlas nebo požádá o další nezasílání obchodních sdělení, v každém případě však maximálně po dobu pěti let od našeho posledního jednání nebo kontaktu se subjektem údajů).

Předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje mohou být zpracovávány správcem, případně zpracovateli správce a mohou být předány dalším třetím stranám jako samostatným správcům, pokud k tomu subjekt údajů udělí souhlas nebo taková povinnost pro správce plyne ze smlouvy nebo ze zákonných požadavků (např. předávání orgánům veřejné moci).

Zpracovatelé, kteří se správcem spolupracují, jsou pečlivě vybíráni na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět pouze zpracovatelé, kteří s námi uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů.

Mezi kategorie příjemců, kterým můžeme zpřístupnit osobní údaje, se řadí: smluvní partneři zajišťující změny v evidenci silničních vozidel, dopravci, marketingové a výzkumné agentury, poskytovatelé technických řešení software a cloudových služeb, poskytovatelé administrativních, archivačních, personálních, právních, účetních, mzdových a obdobných služeb, poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací a bezpečnostní agentury.

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EHP.

Automatizované rozhodování a profilování

Obecně nepoužíváme automatické vyhodnocování osobních údajů nebo jiné metody sloužící k profilování subjektu údajů. Pokud nám však subjekt údajů poskytne souhlas ke zpracování cookies, dochází k automatickému vyhodnocování aktivit na našich webových stránkách a tyto analýzy jsou použity pro zobrazování speciálních nabídek na základě informací o subjektu údajů.

Práva subjektu osobních údajů a jejich uplatnění

Vsouladu se zpracováním osobních údajů podle platné právní úpravy pro vás plynou následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům - můžete zjistit, zda, za jakým účelem a v jaké podobě jsou zpracovávány vaše osobní údaje, nicméně v případě opakované žádosti může dojít k situaci, kdy budeme za další kopii požadovat poplatek;
 • právo na opravu nepravdivých osobních údajů - pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, jež zpracováváme, jsou nepřesné nebo nepravdivé, tak máte právo požadovat opravu takových osobních údajů;
 • právo odvolat souhlas - kdykoliv můžete odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu gdpr@kupujeme-auta.cz
 • ‌‌ právo na výmaz - pokud se rozhodnete pro vymazání vašich osobních údajů z evidence, tak k vymazání dojde pokud:
  vaše osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
  vznesete námitku proti zpracování a neexistuje oprávněný důvod pro další zpracování,
  bude výmaz založen na zákonné povinnosti,
  je zpracování protiprávní;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů - pokud nechcete vaše osobní údaje vymazat, ale chcete pouze dočasně omezit zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů - pokud si budete sami přát, abychom poskytli vaše osobní údaje jiným správcům, přičemž tomu nebudou bránit zákonné nebo jiné vážné překážky, tak vám bude vyhověno;
 • právo vznést námitku - můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud budete mít podezření, že zpracování probíhá v rozporu se zákonem nebo vás jinak omezuje;
 • právo podat stížnost - kdykoliv se můžete se stížností nebo jiným podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) prostřednictvím e-mailu: posta@uoou.cz nebo na adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si jako správce osobních údajů právo kdykoliv měnit naše postupy a aktualizovat a upravovat i tyto zásady ochrany osobních údajů. Na základě toho vám doporučujeme tyto zásady pravidelně prostudovat. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů, na jehož základě osobní údaje shromažďujeme, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jinak.