Zásady ochrany a zpracování osobních údajů v Aures Holdingu

1. Úvod


S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“). Tyto Zásady popisují, jakými principy se řídíme, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde a jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

2. Kontakty

2.1. Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Ceretto group s.r.o., IČ 04064771, DIČ CZ04064771, se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241902. V těchto Zásadách je správce dále též označován jako „Správce“ či „my“.

2.2. Společný správce

Společným správcem je dále společnost AURES Holdings a.s., IČ 017 592 99, se sídlem Dopraváků 874/15, Praha, 184 00, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19 139.

2.3. Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lenka Zajíčková
kontaktní adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00
e-mail:dpo@kupujeme-auta.cz

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s výkupem či prodejem vozidel či využíváním našich dalších služeb (např. internetových stránek).

Jedná se tak nejčastěji o následující údaje:

3.1. Identifikační údaje:

jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti, podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

3.2. Kontaktní údaje:

kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.

3.3. Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti:

osobní údaje, které můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu a které potřebujeme, abychom Vám mohli nabízet služby našich partnerů v oblasti zprostředkovávání financování, pojištění a jiné.

3.4. Údaje o prodeji zboží a využívání služeb:

údaje o tom, jaké zboží či služby jsme Vám poskytli, či jsme o jejich poskytnutí s Vámi jednali (např. záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace, údaje o automobilu, ohledně kterého jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu či jsme o jejím uzavření jednali, včetně VIN a registrační značky), údaje získané v souvislosti s Vaší návštěvou našich internetových stránek - IP adresa, soubory cookies případně jiný online identifikátor (blíže viz čl 10. Internetové stránky a cookies).

4. Právní základ pro zpracování

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, v jiných případech ke zpracování Váš souhlas nepotřebujeme. Tak tomu je zpravidla tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních či zákonných povinností či za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat na základě následujících titulů:

  1. souhlas, který jste nám za tímto účelem udělili, zpravidla při vyplnění kontaktního formuláře, telefonického hovoru s našimi operátory či jiným způsobem
  2. plnění smluvních povinností, které pro nás vyplývají ze smluv či jiných dohod uzavřených s Vámi
  3. splnění zákonných povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
  4. zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů

Hlavní právní předpisy, které nám ukládají povinnosti, k jejichž splnění musíme zpracovávat Vaše osobní údaje:

Oprávněné zájmy Správce při zpracovávání Vašich osobních údajů:

5. Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.

Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.

6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány Správcem, případně našimi externími spolupracovníky a zpracovateli.

Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Správce v tomto smyslu k oprávněným účelům může Vaše osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

8. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. U údajů o uskutečněných obchodech a zákaznících se jedná o dobu 10 let od uzavření smlouvy s Vámi.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Je-li titulem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem a nedošlo-li mezi námi k uskutečnění obchodu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 2 let od jejich získání.

Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, zpravidla se jedná o dobu 2 let.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

9.1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si od nás sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo tyto osobní údaje a informace o zpracování od nás obdržet. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude poskytnuta bezplatně, za další kopie Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek, jehož výše bude přiměřená administrativním nákladům spojeným se zpracováním Vaší žádosti.

9.2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

9.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud:

To neplatí, pokud je zpracování Vašich údajů nezbytné

9.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud

9.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

9.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

9.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

9.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

9.9. Uplatnění práv

Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů nám můžete zasílat s využitím kontaktního formuláře zde.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

10. Internetové stránky a cookies

10.1. Webtracking (sledování na webových stránkách)

V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich internetových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

Ke zpracování údajů pro statistické účely využíváme interní Data Science oddělení; to zajišťuje monitorování údajů, které se vztahují k nabízeným produktům na našich webových stránkách, a to pro jejich optimální přizpůsobení zákazníkům.

Abychom Vám mohli zajistit co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb společnosti EXPONEA CZ s.r.o. sídlem Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00, Praha - Karlín a Google Czech Republic, s.r.o. sídlem Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha („trackingové technologie“). Trackingové technologie nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké zboží a služby se nejvíce zajímáte, abychom vám tyto mohli snadněji nabízet.

Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím měřících kódů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

10.2. Blokování ukládání dat při Webtrackingu

Nad rámec české zákonné úpravy nabízíme uživatelům našich webových stránek možnost zakázat ukládání svých anonymních uživatelských údajů tak, aby již v budoucnosti nemohly být shromažďovány. Naše webové stránky poskytují pro blokování webtrackingu odpovídající počet cookies (pro každý souhlas jedna cookie). Tyto cookies do budoucna zablokují webtracking pro konkrétní trackingovou službu. Tento zákaz bude platit tak dlouho, dokud tyto cookies nevymažete, nejdéle však 1 rok, kdy dochází k opětovné výzvě k povolení nebo zamítnutí sběru cookies. Více informací k problematice cookies v části Cookies

10.3. Použití conversion trackingu (sledování konverzí)

Prostřednictvím konverzních cookie na našich internetových stránkách dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím našeho linku umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

10.4. IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

Na základě uložení IP adresy na našem serveru je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu neukládáme IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům.

10.5. Logovací soubory

Při každé návštěvě našich webových stránek skupiny vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

Vyhodnocení logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.

10.6. Cookies

V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce Garáž a personalizované obchodní nabídky je možné poskytnout pouze tehdy, jestliže cookies povolíte.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

11. Otázky a odpovědi

11.1. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V rozsahu, v jakém jsme ale povinni osobní údaje našich klientů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat (viz 3.1 Identifikační údaje:, je však poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro prodej zboží nebo poskytování našich služeb.

Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na Vaší vůli, prodej zboží či poskytování služeb z naší strany tím není podmíněn.

vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje naše služby neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, je-li Váš souhlas ke zpracování potřebný, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

12. Ostatní

12.1. Změny těchto Zásad

Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Zásad. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce.

12.2. Teritorialita

Tyto Zásady platí v příslušných zemích, ve kterých působí společnost Správce. Přístup k ochraně osobních údajů se v různých zemích může mírně lišit. Díky tomu je zajištěn soulad s požadavky na ochranu osobních údajů bez ohledu na to, kde působíte.

Vážíme si vašeho
soukromí

Aby pro vás bylo prohlížení našich stránek co nejpohodlnější, využíváme soubory cookies.Cookies nám slouží pro zlepšování našich služeb a zároveň vám díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný.

Spravovat cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku při procházení webem. Z těchto souborů cookie jsou soubory cookie, které jsou kategorizovány podle potřeby, uloženy ve vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět tomu, jak tento web používáte, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro vás relevantní. Tyto soubory cookie budou ve vašem prohlížeči uloženy pouze s vaším souhlasem. Máte také možnost odhlásit se z těchto souborů cookie. Ale odhlášení některých z těchto souborů cookie může mít vliv na váš zážitek z prohlížení. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


Nutné Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookie jsou klíčové pro základní funkce webu a web bez nich nebude fungovat zamýšleným způsobem. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.


Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají vykonávat určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětných vazeb a další funkce třetích stran.


Analytické

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.


Marketingové

Soubory cookie reklamy se používají k doručování návštěvníků přizpůsobenými reklamami na základě stránek, které navštívili dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně.